Obchodní a reklamační podmínky

1.) Úvodní ustanovení

a) Tato obchodní a reklamační podmínky (dále jen "podmínky") platí pro poskytování služeb na webové stránce https://infohunt.cz (dále jen "portál"), který provozuje poskytovatel (definovaný v bodě 2b).

b) Tyto podmínky vymezují provozovateli a uživateli práva a stanovují jim podmínky (definované v bodě 2a) pro poskytované služby. Uživatel svůj souhlas s podmínkami vyjadřuje objednáním služeb, přičemž v objednávce je uvedeno, že další používání je jasným souhlasem s jejich obsahem.

2.) Definície

a) Za uživatele se považuje fyzická osoba (dále jen "uživatel").
b) Poskytovatelem je
Infohunt s. r. o.
sídlo: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO: 51486741
DIČ: 2120731426
Orgán dozoru pro Slovenskou republiku:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104
Orgán dozoru pro Českou republiku:
Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát)
Štěpánská 796/44
110 00 Praha 1

c) Službou je v tomto případě poskytování informací, které si uživatel vyžádá, a jsou z oblasti získání jména a příjmení uživatele telefonního čísla. Informace, které služba poskytuje, slouží zákazníkovi k prevenci proti podvodům. Doručení služeb je uživateli zajištěno elektronickou formou, konkrétně prostřednictvím e-mailu.

3.) Objednání, platba a dodání služeb

a) Postup objednávky je následující:

 • 1. Uživatel vyplní objednávku na stránce portálu.
 • 2. Pokud portál získá požadované informace, odešle uživateli na jím zvolený e-mail návod, jak zaplatit za službu.
 • 3. Po úhradě služby zašle portál uživateli požadovanou informaci na jeho e-mail spolu s dokladem o poskytnutí služby.

b) Definice rozsahu a cen služeb je uvedena v ceníku služeb a poskytovatel si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Rozsah a cena služeb však platí výhradně pouze v době jejich zobrazení na portálu.

c) Poskytovatel dodává služby na základě objednávky od uživatele. Objednávku realizuje uživatel přímo na portálu prostřednictvím odeslání libovolného formuláře.

d) Poskytovatel je oprávněn odmítnout objednávku takového uživatele, který:

 • 1. již v minulosti porušil tyto obchodní podmínky
 • 2. neuhradil předchozí platné objednávky

e) Služba bude dodána hned po uživatelově platné objednávce a následném uhrazení služby.

f) Služba je zpoplatněna pouze v případě, že získáme požadované informace o telefonním čísle; v takovém případě informujeme Uživatele prostřednictvím e-mailu o způsobu platby.

g) Možnosti platby za službu:

 • 1. Platba online prostřednictvím platební karty.
 • 2. Platba okamžitým bankovním převodem.

h) Uživatel odesláním objednávky prohlašuje, že si informace o telefonním čísle zjišťuje oprávněně a to za účelem předcházení podvodům a za účelem ochrany svého duševního zdraví a majetku, které může zjištění informací o telefonním čísle poskytnout.

i) Služba poskytovaná Prevádzkovateľom je založená na anonymitě. Uživatel vyhlašuje, že si nepřeje, aby Prevádzkovateľ jakýmkoli způsobem kontaktoval nebo informoval majitele čísla o tom, že jsou zjišťovány informace o jeho telefonním čísle a komu budou poskytnuty.

4.) Omezení odpovědnosti poskytovatele

a) Poskytovatel se zavazuje chránit údaje v uživatelském účtu na základě Zákona č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů.

b) Využívání služeb mimo území Slovenské republiky a České republiky je pouze na vlastní odpovědnost uživatele.

c) Poskytovatel nemá odpovědnost v případě finanční či jiné ztráty, která vznikla na základě využití nebo zprostředkování informací z poskytovaných služeb. Poskytovatel není garantem správnosti a ani úplnosti poskytovaných informací.

d) Uživatel bere na vědomí, že veškeré dodané informace o majiteli tel. čísla mají informativní charakter a nejsou právně závazná. Všechny dodané informace jsou výhradně z veřejně dostupných zdrojů.

e) Poskytovatel neodpovídá za obsah veřejných příspěvků na portálu, ale vyhrazuje si právo odstranit obsah, který je v rozporu s dobrými mravy nebo s platnou legislativou České republiky a Slovenské republiky či nadřízených právních norem. Pod pojmem veřejný příspěvek rozumíme takový textový nebo grafický obsah, který nepřidal poskytovatel.

f) Poskytovatel není zodpovědný za obsah stránek, jejichž adresa je uvedena na portálu, ani za ty, na které směřují odkazy z portálu.

g) Poskytovatel neaktualizuje informace poté, co se majitel telefonního čísla změnil nebo poté, co byla objednávka uhrazena. Dodaná informace je aktuální v den vyřízení objednávky - z toho důvodu nemá zákazník nárok na uplatnění reklamace v případě, že se majitel telefonního čísla po čase změnil - tzn. informace jsou aktuální pouze v den vyřízení objednávky Poskytovatelem.

h) Poskytovatel také neodpovídá za aktuálnost informací v případě zmíněném v bodě g) pokud zákazník uhradil objednávku v jiný den, než byla objednávka vyřízena.

5.) Práva a povinnosti uživatele

a) Uživatel je oprávněn uplatnit své nároky na základě zákona číslo 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji.

b) Uživatel je před odesláním objednávky informován o zpracovávání jeho osobních údajů poskytovatelem.

c) Objednané služby jsou určeny pouze pro uživatele, který se zavazuje neposkytnout tyto informace třetí osobě.

d) Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit používání Konta Uživatele v případě, že se Uživatel dopustil jakéhokoli podvodného jednání, nebo jinak porušil tyto Obchodní Podmínky a to bez předchozího upozornění Uživatele.

6.) Reklamační podmínky

a) V případě vzniku reklamací je poskytovatel vyřeší individuální dohodou pro spokojenost uživatele a také v souladu s těmito podmínkami a platným právním řádem.

b) Poskytovatel je zavázán poskytnout vyjádření nejpozději do 30 kalendářních dnů od přijetí reklamace.

c) Při přijetí reklamace je Poskytovatel povinen poskytnout Uživateli doklad o přijetí reklamace; tento doklad Uživateli odešleme elektronicky.

d) Reklamaci musí Uživatel uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co zjistil chybu při zjištěné informace nejpozději však do 30 dnů, jinak právo na reklamaci zaniká.

e) Reklamaci si může uživatel uplatnit:

 • 1. prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou v sekci "Kontakt" na webu Poskytovatele
 • 2. písemně na adrese Poskytovatele

f) V případě uplatňování reklamace uvede Uživatel i následující:

 • 1. ID objednávky (pořadové číslo objednávky), nebo telefonní číslo, na které se reklamace vztahuje
 • 2.E-mail, ze kterého byla objednávka uhrazena
 • 3. Důvod reklamace
 • 4. V případě, že se důvod reklamace vztahuje na nesprávně dodané informace, uvede Uživatel i zdroj aktuálních informací nebo důvod, pro který se domnívá, že jsou údaje nesprávné.

g) Reklamace nemusí mít přesnou formu a Uživatel nemusí při reklamaci vyplňovat žádný dokument; stačí, pokud reklamace obsahuje potřebné informace podle bodu f) a je uplacena jedním ze způsobů podle bodu e)

h) Za den zahájení reklamačního řízení se považuje den, kdy Uživatel uplatnil reklamaci u Poskytovatele. V případě, že uplatněná reklamace neobsahuje všechny požadované údaje podle bodu i) tohoto článku, reklamační řízení začíná až dnem doručení všech požadovaných údajů. Pokud Uživatel ani na výzvu Poskytovatele nedoplní chybějící údaje, reklamace bude považována za neopodstatněnou.

i) Poskytovatel prošetří uplatněnou reklamaci bez zbytečného odkladu a po jejím uplatnění rozhodne o způsobu vyřízení reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

j) V případě, že objednávka nebyla vyřízena ve lhůtě pro vyřízení reklamace uvedené v bodě b) tohoto článku má Uživatel právo od smlouvy odstoupit nebo právo na výměnu služby za novou.

k) O vyřízení reklamace informuje Poskytovatel Uživatele zasláním e-mailové zprávy spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

l) V případě uznání reklamace Poskytovatel vyřídí reklamaci a ukončí reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 • 1. Dodatečnou úpravou špatných nebo nepřesných údajů
 • 2. Vrácením peněz na bankovní účet Uživatele, který nám tento účet poskytne
 • 3. Poskytne uživateli službu 1x bezplatně (přidání tzv. kreditu)

m) Dohled nad dodržováním povinností ze strany Poskytovatele služeb ve věcech ochrany spotřebitele ve smyslu platné právní úpravy vykonává orgán dozoru definovaný v části 2) těchto obchodních podmínek

7.) Komunikace

a) Uživatel a poskytovatel komunikují výlučně elektronickou nebo písemnou formou.

b) Poskytovatel nemá povinnost řešit podněty telefonicky.

c) E-mailový kontakt na poskytovatele je adresa info@infohunt.cz

8.) Alternativní řešení sporů

a) Uživatel má právo požádat poskytovatele o nápravu, v případě, že má pocit, že Poskytovatel porušil jeho práva nebo nevybavil reklamaci tak, aby byl i on spokojen. Pokud Poskytovatel do 30 dnů na žádost neodpoví nebo na ni odpoví odmítavě, spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. Podle §3 zákona 391/2015 S.z. jsou ARS subjekty orgány a oprávněné právnické osoby. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žádost může podat také online prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO.

b) Alternativní řešení sporů je vyhrazeno výlučně pro spotřebitele fyzické osoby, nikoli na uživatelích podnikatelů. Řešení sporu se probíhá mezi spotřebitelem a Poskytovatelem, kteří uzavřeli smlouvu na dálku a jejichž spor má hodnotu vyšší než 20 EUR. Maximální poplatek, který může ARS požadovat je 5 EUR od uživatele, na úhradu nákladů.

9.) Ochrana osobních údajů

a) Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel musí na požádání majitele čísla v určitých případech poskytnout identifikaci příjemce osobních údajů majitele čísla (e-mail Uživatele)

Právní základ zpracování, informace o zpracování, jakož i práva dotčené osoby najde zákazník na této stránce.

10.) Závěrečná ustanovení

a) Tyhle obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti od 29.1.2016

Na Váš e-mail odešleme nové heslo, se kterým se přihlásíte.
zavřít
získat nové heslo
Na Váš e-mail jsme odeslali nové heslo, se kterým se přihlásíte. Pokud jste ho ještě nedostali, podívejte se také do složky SPAM.
zavřít
Odeslání nového hesla neproběhlo - zřejmě jsme Vám ho už poslali (zkontrolujte si prosím i složku SPAM).
zavřít
Heslo bylo nastaveno. Odteď se bude vyžadovat heslo při každém přihlášení. Přihlašování heslem je možné zrušit v nastaveních účtu.
zavřít
Nastavení hesla
Nové heslo bylo úspěšně nastaveno
Hesla se neshodují nebo jsou příliš krátké