Obchodní podmínky

1.) Úvodné ustanovenia

a) Tieto obchodné a reklamačné podmienky (ďalej už len „podmienky“) sú platné pre poskytovanie služieb na webovej stránke https://infohunt.cz (ďalej len „portál“), ktorú prevádzkuje poskytovateľ (definovaný v bode 2b).

b) Tieto podmienky vymedzujú prevádzkovateľovi a užívateľovi práva a stanovujú im podmienky (definované v bode 2a) pre poskytované služby. Užívateľ svoj súhlas s podmienkami objednaním služieb, pričom v objednávke je uvedené, že ďalšie používanie je jasným súhlasom s ich obsahom.

2.) Definície

a) Za užívateľa sa považuje fyzická osoba (ďalej už len „užívateľ).
b) Poskytovateľom je
Infohunt s. r. o.
sídlo: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO: 51486741
DIČ: 2120731426
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104

c) Službou je v tomto prípade poskytovanie informácií, ktoré si užívateľ vyžiada, a sú z oblasti získania mena a priezviska vlastníka telefónneho čísla. Doručenie služieb je užívateľovi zabezpečené elektronickou formou, a teda prostredníctvom e-mailu.

3.) Objednanie, platba a dodanie služieb

a) Postup objednávky je nasledovný:

 • 1. užívateľ vyplní objednávku na stránke portálu
 • 2. ak portál získa požadované informácie, odošle užívateľovi na ním zvolený e-mail návod ako zaplatiť za službu
 • 3. po úhrade služby zašle portál užívateľovi požadovanú informáciu na jeho email aj s dokladom o poskytnutí služby.

b) Definícia rozsahu a cien služieb je uvedená v cenníku služieb a poskytovateľ ich môže kedykoľvek zmeniť bez predošlého upozornenia. Rozsah a cena služieb však platia výlučne len v čase ich zobrazenia na portáli.

c) Poskytovateľ dodáva služby na základe objednávky od užívateľa. Objednávku realizuje užívateľ priamo na portáli prostredníctvom odoslaním ktoréhokoľvek formulára.

d) Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť objednávku takého užívateľa, ktorý:

 • 1. už v minulosti porušil tieto obchodné podmienky
 • 2. neuhradil predchádzajúce platné objednávky

e) Služba bude dodaná hneď po užívateľovej platnej objednávke a následnom uhradení služby.

f) Služba je spoplatnená len v prípade ak zistíme požadované informácie o telefónnom čísle; vtedy informujeme Užívateľa prostredníctvom e-mailu o spôsobe úhrady.

g) Možnosti platby za službu:

 • 1. SMS platba (návod k SMS platbe sa zobrazí pri objednávke)
 • 2. Platba online prostredníctvom platobnej karty

h) Užívateľ odoslaním objednávky vyhlasuje, že si informácie o telefónnom čísle zisťuje oprávnene a to za účelom predchádzaniu podvodom a na účel ochrany svojho duševného zdravia a majetku, ktoré môže zistenie informácií o telefónnom čísle poskytnúť.

i) Služba poskytovaná Prevádzkovateľom je založená na anonymite; Užívateľ odoslaním objednávky vyhlasuje, že si neželá, aby prevádzkovateľ akýmkoľvek spôsobom kontaktoval, alebo informoval majiteľa čísla o tom, že sa informácie o jeho telefónnom čísle zisťujú a komu budú poskytnuté.

4.) Obmedzenie zodpovednosti poskytovateľa

a) Poskytovateľ sa zaväzuje ochraňovať údaje v užívateľskom účte na základe Zákona č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

b) Využívanie služieb mimo územia Slovenskej republiky je len na vlastnú zodpovednosť užívateľa.

c) Poskytovateľ nemá zodpovednosť v prípade finančnej či inej straty, ktorá vznikla na základe využitia alebo sprostredkovania informácií z poskytovaných služieb. Poskytovateľ nie je garantom správnosti a ani úplnosti poskytovaných informácií.

d) Užívateľ berie na vedomie, že všetky dodané informácie o majiteľovi tel. čísla majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Všetky dodané informácie sú výhradne z verejne dostupných zdrojov.

e) Poskytovateľ nezodpovedá za obsah verejných príspevkov na portáli, no vyhradzuje si právo odstrániť obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi alebo s platnou legislatívou Slovenskej republiky či nadriadených právnych noriem. Pod pojmom verejný príspevok rozumieme taký textový alebo grafický obsah, ktorý nepridal poskytovateľ.

f) Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah stránok, ktorých adresa je uvedená na portáli, ani za tie, na ktoré smerujú odkazy z portálu.

g) Poskytovateľ neaktualizuje informácie potom, čo sa majiteľ telefónneho čísla zmenil alebo potom, čo bola objednávka uhradená. Dodaná informácia je aktuálna v deň vybavenie objednávky - z toho dôvodu nemá zákazník nárok na uplatnenie reklamácie v prípade, že sa majiteľ telefónneho čísla po čase zmenil - tj. informácie sú aktuálne len v deň vybavenia objednávky Poskytovateľom.

h) Poskytovateľ taktiež nezodpovedá za aktuálnosť informácií v prípade spomenutom v bode g) ak zákazník uhradil objednávku v iný deň, ako bola objednávka vybavená.

5.) Práva a povinnosti užívateľa

a) Užívateľ je oprávnený uplatniť si svoje nároky na základe zákona číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

b) Užívateľ súhlasí so spracovaním jeho údajov poskytovateľom.

c) Objednané služby sú určené len pre užívateľa, ktorý sa zaväzuje neposkytnúť tieto informácie tretej osobe.

d) Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť používanie Konta Užívateľa v prípade, ak sa Užívateľ dopustil akéhokoľvek podvodného konania, alebo inak porušil tieto Obchodné Podmienky a to bez predošlého upozornenia Užívateľa.

6.) Reklamácie

a) V prípade vzniku reklamácií ich poskytovateľ vyrieši individuálnou dohodou pre spokojnosť užívateľa a tiež v súlade s týmito podmienkami a platným právnym poriadkom.

b) Poskytovateľ je zaviazaný poskytnúť vyjadrenie najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia reklamácie.

c) Pri prijatí reklamácie je Poskytovateľ povinný poskytnúť Užívateľovi doklad o prijatí reklamácie; tento doklad Užívateľovi odošleme elektronicky.

d) Reklamáciu musí Užívateľ uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil chybu pri zistenej informácií najneskôr však do 30 dní, inak právo na reklamáciu zaniká.

c) Reklamáciu si môže užívateľ uplatniť:

 • 1. písomne na adrese Poskytovateľa
 • 2. prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu uvedenú v sekcií "Kontakt" na webe Poskytovateľa

d) V prípade uplatňovania reklamácie uvedie Užívateľ aj nasledujúce:

 • 1. ID objednávky (poradové číslo objednávky), alebo telefónne číslo, na ktoré sa reklamácia vzťahuje
 • 2. E-mail, z ktorého bola objednávka uhradená
 • 3. Dôvod reklamácie
 • 4. V prípade, že sa dôvod reklamácie vzťahuje na nesprávne dodané informácie, uvedie Užívateľ aj zdroj aktuálnych informácií alebo dôvod, pre ktorý sa domnieva, že sú údaje nesprávne.

e) Reklamácia nemusí mať presnú formu a Užívateľ nemusí pri reklamácií vyplňovať žiadny dokument; stačí, ak reklamácia obsahuje potrebné informácie podľa bodu d) a je uplatená jedným zo spôsobov podľa bodu c)

f) Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď Užívateľ uplatnil reklamáciu u Poskytovateľa. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje podľa bodu d) tohto článku, reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Užívateľ ani na výzvu Poskytovateľa nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

g) Poskytovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu a po jej uplatnení rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

h) V prípade, že objednávka nebola vybavená v lehote na vybavenie reklamácie uvedenej v bode b) tohto článku má Užívateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu služby za novú.

i) O vybavení reklamácie informuje Poskytovateľ Užívateľa zaslaním e-mailovej správy spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

j) V prípade uznania reklamácie Poskytovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

 • 1. Opravením zlých/nepresných údajov
 • 2. Vrátením peňazí na bankový účet Užívateľa, ktorý nám tento účet poskytne
 • 3. Poskytne zákazníkovi tú istú službu 1x bezplatne

k) Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Poskytovateľa služieb vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva orgán dozoru definovaný v časti 2) týchto obchodných podmienok

7.) Komunikácia

a) Užívateľ a poskytovateľ komunikujú výlučne elektronickou alebo písomnou formou.

b) Poskytovateľ nemá povinnosť riešiť podnety telefonicky.

c) Jediný e-mailový kontakt na poskytovateľa je adresa info@infohunt.cz

8.) Alternatívne riešenie sporov

Používateľ má právo požiadať poskytovateľa o nápravu, v prípade ak má pocit, že Poskytovateľ porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak Poskytovateľ do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie na užívateľoch podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a Poskytovateľom, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od užívateľa, na úhradu nákladov.

9.) Osobné údaje a ich ochrana

Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ musí na požiadanie majiteľa čísla v určitých prípadoch poskytnúť identifikáciu príjemcu osobných údajov majiteľa čísla (e-mail Užívateľa)

Právny základ spracúvania, informácie o spracúvaní, ako aj práva dotknutej osoby nájde zákazník na tejto stránke.

10.) Záverečné ustanovenia

a) Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť 29.1.2016

b) Dňa 18.04.2018 došlo k zmene poskytovateľa v bode 2. písmeno b); poskytovateľ zmenil len formu obchodnej spoločnosti.

?

Často kladené otázky

X
Právě jsme online

Naši operátoři jsou právě online a připravený do 3 minut zjistit , kdo je majitel telefonního čísla.

Informace o službe Infohunt.cz

O službě: zjišťování majitele tel. čísla

- Kdo jsme a co děláme
- Proč se za službu platí?
- Dozví se majitel čísla, že jste ho zjišťovali?
- Jaké tel. čísla dokážete zjistit?
- Dostanu k majiteli i jeho adresu?

Objednávka, cena, způsob platby

- Vytvoření objednávky, průběh
- Cena služby a způsob platby
- Za jaký čas zjistíte majitele?
- Proč požadujete i můj e-mail?
Pro zákazníky

Doklad o službe

- Kde získám doklad o službě?
späť do menu

O naší službě Infohunt.cz

Kdo jsme a co děláme

Infohunt.cz je jedinečná online služba, kterou tvoří tým lidí a která šetří lidem čas. V reálném čase zjišťujeme informace o majiteli telefonního čísla z veřejně dostupných zdrojích.

Proč tato služba vznikla?

Služba vznikla z vlastní potřeby - časté zmeškané hovory z čísel, které nebyly uloženy v kontaktech. Časem jsme našli několik způsobů, pomocí kterých se dá majitel telefonního čísla zjistit.

späť do menu

O naší službě Infohunt.cz

Proč se za službu platí?

Všechny informace hledají naši operátoři manuálně - to nás stojí čas a peníze. U nás ale nezaplatíte předem (jako u infoliniek) - platíte pouze za to, když majitele čísla skutečně zjistíme.

späť do menu

O naší službě Infohunt.cz

Dozví se majitel čísla, že jste ho zjišťovali?

Na telefonní číslo nevoláme a majitele jiným způsobem nekontaktujeme. Majitel se nedozví, že ho hledáte.

späť do menu

O naší službě Infohunt.cz

Jaké telefonní čísla dokážete zjistit?

Primárně se zaměřujeme na slovenské a české telefonní čísla (mobilní čísla i pevné linky).

Při objednávce můžete vyplnit i zahraniční číslo - pokusíme se zjistit jeho majitele, ale šance, že ho zjistíme, je menší.

späť do menu

O naší službě Infohunt.cz

Dostanu k majiteli i jeho adresu?

Adresy osob k menu neposíláme (nelze zaručit jejich aktuálnost).

K menu můžete dostat i město / obec, kde osoba působí - pokud takovou informaci najdeme.

Adresu si k menu můžete najít i Vy - sepsali jsme o tom článek na našem blogu.

späť do menu

Objednávka, cena, způsob platby

Vytvoření objednávky, průběh
Jak vytvorit objednávku

Na této stránce najdete formulář, kde můžete vytvořit objednávku: Vytvořit objednávku

Jak probíhá objednávka?

1. Odešlete formulář 2. Do 3 minut zjistíme majitele čísla 3. Zaplatíte prostřednictvím platební karty (online) 4. Po úspěšné platbě se majitel čísla ihned zobrazí

zakaznicka zona ukazka
späť do menu

Objednávka, cena, způsob platby

Cena služby a způsob platby
Cena

Služba stojí 89 Kč a platba probíhá přes online platbu kartou. Platba se vyžaduje pouze v případě, že:

 • zjistíme celé jméno majitele čísla

Cena 89 Kčje konečná - žádné jiné poplatky účtovat nebudou.

Úhrada se službu se vyžaduje pouze tehdy, když majitele telefonního čísla zjistíme. Pokud se nám ho najít nepodaří, neplatíte nic.
Způsob platby

Platba probíhá přes online platbu kartou u provozovatele platební brány GoPay.

späť do menu

Objednávka, cena, způsob platby

Za jaký čas zjistíte majitele?

Majitele čísla zjišťujeme na počkání do 3 minut. Běžná otevírací doba:
PO-PIA: 8:00 - 18:00

Ověření dostupnosti:
Práve jsme online! Objednávku vyřídíme do 3 minut.
späť do menu

Objednávka, cena, způsob platby

Proč je při objednávce potřebný e-mail?

Váš e-mail je potřebný k tomu, abychom Vám doručili majitele čísla, jehož najdeme. Rovněž něj posíláme informaci o aktuálním stavu objednávky.

späť do menu

Kde získam doklad o službě?

Doklad o poskytnutí služby se vygeneruje automaticky po pár sekundách a je možné si ho stáhnout po přihlášení (Menu -> Doklady o využití služby)

Na Váš e-mail odešleme nové heslo, se kterým se přihlásíte.
zavřít
získat nové heslo
Na Váš e-mail jsme odeslali nové heslo, se kterým se přihlásíte. Pokud jste ho ještě nedostali, podívejte se také do složky SPAM.
zavřít
Odeslání nového hesla neproběhlo - zřejmě jsme Vám ho už poslali (zkontrolujte si prosím i složku SPAM).
zavřít
Heslo bylo nastaveno. Odteď se bude vyžadovat heslo při každém přihlášení. Přihlašování heslem je možné zrušit v nastaveních účtu.
zavřít
Nastavení hesla
Nové heslo bylo úspěšně nastaveno
Hesla se neshodují nebo jsou příliš krátké